Tanya Milusheva


Tanya Milusheva

Category "Promotion of Bulgarian tourism" received Tanya Milusheva. Designer Tanya Milusheva with professional photographer Valerie Zahov began work on the tourism website BulgariaTravel. With the development of technology and mobile communications a year ago and started the development of a mobile version of the site tourist brand look tour info.Lack of a mobile version detection in unknown places them ambition and a year later the mobile application is already happening. It scored all filmed so far objects are present in the tourist site.

Категория „Популяризиране на българския туризъм“ получи Таня Милушева. Дизайнерката Таня Милушева заедно с професионалния фотограф Валери Захов започват да работят по туристическия уебсайт BulgariaTravel. С развитието на технологиите и мобилните комуникации преди година започват и развитието на мобилен вариант на туристическия сайт под марката look tour info.Липсата на мобилен вариант за откриване на по-неизвестните забележителности ги амбицира и година по-късно мобилното приложение вече е факт. В него са вкарани всички заснети до този момент обекти, които присъстват в туристическия сайт.